psihoterapie-creier

سخنی با شما

دلنوشته‌هایی که هدفمند نیست،تراوشات پراکنده مغزیست بدون ویرایش. ایراد دارد،اشکال ساختاری دارد، خیلی چیزها دارد و البته خیلی چیزها هم ندارد، لطفا با داشته‌ها و نداشته‌هایش کنار بیایید.

همراهی

اگر مطلبی، نظری و حتی انتقادی دارید لطفا در میان بگذارید.