نادر چه حکیمانه گفت

خردمندان و دانشمندان سرزمینم ، آزادی اراضی کشور با سپاه من و تربیت نسلهای آینده با شما، اگر سخن شما مردم را آگاهی بخشد دیگر نیازی به شمشیر نادرها نخواهد بود.

“نادر شاه افشار”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eXTReMe Tracker